Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu towarów i/lub świadczenia usług przez i/lub dla Ekoenergetyka – Polska S.A.

z siedzibą w Zielonej Górze (66-002), pod adresem Nowy Kisielin – Rozwojowa 7A wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000846229 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano NIP 9731013938 oraz numer REGON 081115852 o kapitale zakładowym w wysokości 323 889,00 zł. (zwanej dalej: „Ekoenergetyka”)

obowiązujące od dnia:01.04.2019 r.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu Towarów i/lub Świadczenia Usług, (dalej jako: „OWZ”) wraz z umową/zamówieniem i ze wszystkimi załącznikami stanowią jednolitą umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie nawiązanie do ofert lub propozycji Dostawcy, zarówno wiążących, jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została wyrażona wprost w umowie/zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy zawartej pomiędzy Stronami, a treścią OWZ, wiążącą dla Stron jest treść zawartej pomiędzy nimi umowy, chyba że treść umowy przewiduje inaczej.

§ 1

1.OWZ stanowią integralną część wszelkich umów zawieranych przez Ekoenergetykę i obowiązują obie Strony, o ile na piśmie pod rygorem nieważności nie uzgodnią one wyraźnie odmiennych postanowień. Zawarcie odrębnej umowy pomiędzy Stronami wyłącza stosowanie OWZ tylko, gdy wprost nie wskazano w niej inaczej i tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. W kwestiach nieunormowanych odrębną Umową zastosowanie mają przepisy zawarte w OWZ.

2. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych, aniżeli OWZ.

3. Warunki dostarczone przez Dostawcę albo zawarte w jego ofercie, potwierdzeniu  przyjęcia Zamówienia, specyfikacji lub w podobnych dokumentach nie będą stanowić części umowy, a Dostawca zrzeka się wszelkich praw, które mogłyby mu przysługiwać na podstawie takich warunków.

§ 2

1.Ekoenergetyka i Dostawca mogą zawrzeć Umowę w dowolnym trybie, w tym poprzez akceptację przez Dostawcę przesłanego przez Ekoenergetykę zamówienia pocztą elektroniczną.

2. Dostawca jest obowiązany potwierdzić lub odrzucić zamówienie w terminie 2 dni roboczych. Brak potwierdzenia za pośrednictwem poczty e-mail w ww. terminie traktowany jest jako akceptacja terminów i warunków podanych na zamówieniu.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Dostawcę jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWZ.

4. Zamówienie nie podlega zmianom lub uzupełnieniom przez Dostawcę, chyba, że co innego wynika z jego treści.

5. W przypadku, gdy Zamówienie zostało przyjęte przez Dostawcę z zastrzeżeniem zmian, bądź uzupełnień, a takie zastrzeżenia zgodnie z jego treścią nie były dopuszczalne, zmiany uważa się za niezastrzeżone.

6. Z chwilą otrzymania przez Ekoenergetykę potwierdzenia Zamówienia, między Stronami zawiera się umowa na warunkach określonych w zamówieniu oraz niniejszych OWZ („Umowa”).

7. Wszelkie przedmioty przekazane Dostawcy przez Ekoenergetykę celem  wykonania zobowiązań Dostawcy wynikających z OWZ lub z treści Zamówienia, stanowią własność Ekoenergetyki, chyba że Strony postanowią inaczej.

§ 3


1. Dostawca będzie dostarczał Towary i/lub Świadczył Usługi (dalej także jako: „Przedmiot Umowy”):

a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) zgodnie z Zamówieniem i wszelkimi poleceniami Ekoenergetyki;

c) w stanie wolnym od wad, a także nieobciążonym prawami osób trzecich;

d) odpowiednio do celu określonego w Umowie lub – w razie braku takich informacji;

e) odpowiednie do celu, do którego zwyczajowo wykorzystywane są takie Towary i/lub Usługi.

§ 4

1.Dostawca jest odpowiedzialny, aby Towary były zapakowane zgodnie ze standardami branżowymi w sposób odpowiedni, aby zabezpieczyć i chronić towary. Sposób opakowania Towarów winien umożliwiać sprawny przebieg ewentualnej ilościowej i jakościowej kontroli dostaw realizowanej w siedzibie Ekoenergetyki.

2. Dostawca jest obowiązany dokonać na swój koszt:

a) przewozu Towaru do miejsca wydania na koszt Dostawcy;

b) załadunku i rozładunku Towaru;

c) własność Towaru i/lub Usługi, koszty i ciężary związane z Towarem i/lub Usługą, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru i/lub Usługi przechodzi na Ekoenergetykę z chwilą jego odbioru.

3. Miejscem wydania Towaru i/lub Usługi Ekoenergetyce oraz związanego z nim odbioru jakościowego i ilościowego jest siedziba Ekoenergetyki, chyba, że inne miejsce zostało wskazane w Zamówieniu. Towar i/lub Usługa zostanie dostarczona w godzinach pracy Ekoenergetyki, chyba że Ekoenergetyka wskaże w Zamówieniu inne godziny. Niezależnie od powyższego, Ekoenergetyka jest uprawniona do dokonywania okresowych lub wstępnej końcowej kontroli jakościowej Przedmiotu Umowy również w siedzibie Wykonawcy, w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, po uprzedniej awizacji takiej kontroli na co najmniej 2 dni robocze przed proponowanym terminem takiej kontroli.

4. Z chwilą Dostawy Dostawca (bądź wyznaczony przez niego przewoźnik) przekaże Ekoenergetyce dokument dostawy oraz wszelkie inne niezbędne dokumenty eksportowe i importowe. Jeżeli Ekoenergetyka zaaprobowała dostawę częściową, dokument dostawy będzie również zawierał ilości pozostałe do dostawy.

5. Dostawca Towaru i/lub Usługi zawiadomi Ekoenergetykę o gotowości przystąpienia do czynności zdawczo-odbiorczych na adres e-mail przedstawiciela Ekoenergetyki wskazanego jako osoba do kontaktu w Ofercie bądź Zamówieniu, będącym podstawą zawarcia Umowy na co najmniej 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

6. Zamówienie będzie uważane za zrealizowane z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Ekoenergetykę z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Klauzula ta nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialności za wady i/lub usterki, które ujawnią się po odbiorze.

7. Dostawca jest obowiązany do dołączenia do każdej dostawy dokumentu dostawy.

8. Dokument dostawy zawiera m.in.

a) oznaczenie numeru zamówienia Ekoenergetyki stanowiącego podstawę dostawy Towaru i/lub Usługi;

b) oznaczenie rodzaju i masy opakowań, w których dostarczono Towar.

9. Na cztery tygodnie przed dostawą Towaru i/lub Usługi, a w przypadku, gdy zamówienie składane jest z krótszym wyprzedzeniem, najpóźniej wraz z dostawą,  Dostawca dostarczy Ekoenergetyce wszelkie wymagane przez przepisy prawa atesty, certyfikaty, świadectwa kontrolne, dokumentację określającą warunki naprawy i konserwacji, katalogi obowiązujących norm czasowych wykonywania napraw i usług, certyfikaty homologacyjne, bądź inne dokumenty dotyczące Towarów i/ lub Usług objętych Umową.

10.W przypadku, gdy konieczne jest przygotowanie przez Dostawcę dokumentacji z wykonania Zamówienia, Dostawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji najpóźniej z chwilą dostawy.

11.Podpisany przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy z klauzulą „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT obejmującej Wynagrodzenie.

§ 5

1.Przy odbiorze Przedmiotu Umowy Ekoenergetyka jest uprawniona do przeprowadzenia badania ilościowego oraz zbadania, czy występują wady jakościowe.

2. Skorzystanie z wyżej wskazanego uprawnienia może nastąpić poprzez zgłoszenie: (dalej jako: „Reklamacja”):

a) braków ilościowych towaru i/lub Usług;

b) wad jakościowych Przedmiotu Umowy, wynikających z uszkodzeń transportowych – niewidoczne dla przewoźnika;

c) widocznych wad jakościowych niewynikających z uszkodzeń transportowych;

w terminie 30 dni od dokonania odbioru od Dostawcy ze wskazaniem, z których uprawnień wskazanych w § 5 ustęp 4 i 5 OWZ zamierza skorzystać.

3. Dostawca obowiązany jest rozpatrzeć otrzymaną Reklamację w terminie 2 dni roboczych. Brak odpowiedzi Dostawcy w tym terminie uznaje się za przyjęcie Reklamacji.

4. W przypadku wykrycia braków ilościowych Przedmiotu Umowy, Ekoenergetyka ma prawo wedle swojego wyboru:

a) odmówić odbioru całości Towarów i/lub Usług oraz odstąpić od Umowy;

b) odmówić odbioru całości Towaru i /lub Usług i żądać ponownego wydania wszystkich towarów i/lub Usług w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia Reklamacji, które miały być w danym dniu dostarczone;

c) odstąpić od Umowy w części obejmującej brakujące Towary i /lub Usługi oraz odpowiadające im świadczenia Ekoenergetyki;

d) żądać dostarczenia brakujących Towarów i /lub Usług w terminie 2 dni roboczych od rozpatrzenia Reklamacji

z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy.

5. W przypadku wykrycia wad jakościowych Przedmiotu Umowy, Ekoenergetyka ma prawo:

a) odmówić odbioru całości Towarów i/lub Usług i odstąpić od Umowy,

b) odstąpić od Umowy w części, w jakiej Towary i/lub Usługi dotknięte są wadami jakościowymi;

c) żądać wymiany Towarów i/lub Usług na nowe, wolne od wad w terminie (…) dnia od rozpatrzenia Reklamacji z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy;

d) żądać naprawy Towarów i/lub Usług w terminie 5 dni roboczych od rozpatrzenia Reklamacji

z zachowaniem uprawnień wynikających z opóźnienia Dostawcy.

6. Koszty zwrotu wadliwych towarów, a także koszty dostaw towarów naprawionych oraz nowych i/lub Usług wolnych od wad ponosi Dostawca.

§6

1.Ceny za Towary i/lub Usługi Określane są w Zamówieniach i nie obejmują podatku VAT, który będzie doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ekoenergetyka jest obowiązana do zapłaty ceny za Towary i/lub Usługi po ich odebraniu w stanie umówionym.

3. Dostawca wystawi Ekoenergetyce fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odbioru Towarów i/lub Usług, tj. od dnia podpisania przez Ekoenergetykę protokołu zdawczo – odbiorczego z klauzulą „bez zastrzeżeń”, jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez kontrahenta w fakturze VAT w terminie uzgodnionym przez Strony w umowie, a w braku odmiennego zastrzeżenia – w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Ekoenergetykę danej prawidłowo wystawionej faktury VAT drogą e-mail, bądź przesyłką poleconą.

4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ekoenergetyki.

5. Dostawca jest zobowiązany wskazywać w fakturze VAT numer Zamówienia, którego dana faktura VAT dotyczy.

§ 7

1.Jeżeli Dostawa Towarów i/lub świadczenie Usług są opóźnione w stosunku do ustalonych terminów Ekoenergetyka może:

a) rozwiązać Umowę w całości lub w części;

b) odmówić przyjęcia wszelkich kolejnych dostaw Towarów lub Usług;

c) zażądać od Dostawcy zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w uzasadniony sposób przez Ekoenergetykę w celu pozyskania Towarów lub usług zastępczych od innego Dostawcy; lub

d) dochodzić kar umownych uzgodnionych w Umowie.

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy z powyższych przyczyn przysługuje Ekoenergetyce przez cały czas obowiązywania Umowy. Oświadczenie będzie dostarczone Dostawcy na piśmie.

§ 8

1.Dostawca gwarantuje, że Towary są nowe i nie były używane do dnia Dostawy.

2. Dostawca zawierając Umowę oświadcza, że Towar i/lub Usługa spełnia wszelkie normy obowiązujące lub zwyczajowo stosowane przy produkcji sprzedaży lub korzystaniu z Towaru i/lub Usługi.

3. Ekoenergetyce przysługuje rękojmia za wady fizyczne i prawne Towarów i/lub świadczonych Usług w ramach Umowy na okres 24 miesięcy liczona od dnia każdorazowego odbioru Towaru i/lub Usługi będącej przedmiotem Umowy, chyba, że w zamówieniu lub odrębnej zawartej przez Strony umowie wskazano inaczej.

4. W ramach uprawnień Gwarancyjnych Dostawca obowiązany jest do usunięcia wad jakościowych Towaru i/lub wad jakościowych Usługi lub do wymiany Towaru i/lub Usługi na towar wolny od wad jakościowych, jeżeli wady ujawnią się w trakcie okresu Gwarancji.

5. Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu o czas, od zgłoszenia gwarancyjnego do momentu usunięcia wady jakościowej Towaru i/lub Usługi lub jeżeli Dostawca w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu Gwarancji dostarczył Towar i/lub usługę wolną od wad albo dokonał istotnych napraw Towaru i/lub Usługi objętej Gwarancją to okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru i/lub Usługi wolnej od wad lub zwrócenia Towaru i/lub Usługi naprawionej.

6. Obowiązki wynikające z Gwarancji Dostawca obowiązany jest wykonać w terminie 5 dni od daty zgłoszenia wystąpienia Wady Jakościowej w okresie obowiązywania Gwarancji.

§ 9

1.Jeżeli przeciwko Ekoenergetyce lub podmiotowi nabywającemu produkt końcowy Ekoenergetyki, w którym zamontowano Towar lub/i wykonano Usługę zostaną poniesione:

a) roszczenia osób trzecich;

b) zarzut naruszenia przepisów prawa;

c) wszczęte postępowanie administracyjne, cywilne, bądź karne; o ile zostaną oparte (bezpośrednio lub pośrednio, w tym tytułem regresu) na zarzutach: wad fizycznych lub prawnych Towaru i/lub Usługi, niezgodności Towaru i/lub Usługi z przepisami prawa, w szczególności, iż Towar jest produktem niebezpiecznym, iż Towar i/lub Usługa narusza prawa osób trzecich, Dostawca jest zobowiązany zwolnić Ekoenergetykę od wszelkich zobowiązań z tego tytułu i naprawić Ekoenergetyce wszelką poniesioną szkodę włącznie z kwotami zapłaconych m.in. odszkodowań, grzywien, opłat.

2. Jeżeli Dostawca nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania z Umowy, będzie obowiązany podjąć wszelkie dostępne starania, aby zminimalizować powstałą szkodę Ekoenergetyce. W szczególności, jeśli Dostawca spostrzeże, że wydał Towary i/lub Usługi wadliwe lub niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa jest on obowiązany do natychmiastowego powiadomienia Ekoenergetyki, co nie zwalnia go z odpowiedzialności przewidzianej przez Umowę, OWZ i przepisy prawa.

3. W przypadku opóźnienia Dostawcy z wydaniem Towaru i/lub Usługi, Ekoenergetyka ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów i/lub Usługi, z wydaniem których Dostawca się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia. Niekompletną lub wadliwą dostawę Towarów i lub Usługi traktuje się jako brak całej Dostawy. Koszty Dostaw opóźnionych ponosi zawsze Dostawca.

4. Na wypadek opóźnienia Dostawcy z wydaniem Dokumentacji, o której mowa w § 4 ustęp 4, 7 i 8 OWZ, Ekoenergetyka ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości całego Zamówienia obejmującego dostawę Towarów i/lub Usług, których Dokumentacja dotyczy i z wydaniem której Dostawca się opóźnia, za każdy dzień opóźnienia. Niekompletną lub wadliwą dostawę Dokumentacji traktuje się jako brak całej Dostawy. Koszty dostaw opóźnionych ponosi zawsze Dostawca.

5. W przypadku opóźnienia Dostawcy z wykonaniem obowiązków z tytułu Gwarancji określonych w określonych w § 9 to jest:

a) opóźnionym wydaniem Towaru i/lub Usługi nowej, wolnej od wad;

b) opóźnionym wydaniem Ekoenergetyce naprawionego Towaru i/lub Usługi, Ekoenergetyka ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości danego Towaru i/lub Usługi za naprawiane lub wymieniane Towary i/lub Usługi (przyjmując za podstawę obliczenia cenę za Towar i/lub Usługę nową i niewadliwą), za każdy dzień opóźnienia.

6.W przypadku ujawnienia Informacji poufnej przez Dostawcę wbrew obowiązkowi, o którym mowa w § 14 Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Ekoenergetyce kary Umownej w wysokości 500.000 zł za każdy przypadek ujawnienia.

7.Żądanie kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie stoi na przeszkodzie żądaniu przez Ekoenergetykę odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.

§ 10

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wykonania lub za niewykonanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z okoliczności Siły wyższej. Siła wyższa oznacza okoliczności, których dana strona nie mogła przewidzieć w momencie zawierania Umowy, których nie można uniknąć i które znajdują się pod kontrolą tej Strony, jeżeli dana Strona nie może ich przezwyciężyć pomimo podjęcia wszelkich uzasadnionych starań, przy czym Strona taka musi przekazać drugiej stronie powiadomienie w ciągu 2 dni kalendarzowych od wystąpienia okoliczności Siły wyższej.

§11

Dostawca nie może cedować przenosić, obciążać ani podzlecać wykonania Umowy, ani żadnej z jej części bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, akceptacji Ekoenergetyki.

§12

Wszelkie powiadomienia są przesyłane listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na adres przedstawiciela Strony podany w Zamówieniu, Ofercie, bądź w innym dokumencie będącym podstawą zawarcia Umowy pomiędzy Stronami przy czym za skuteczne uważa się doręczenie danego powiadomienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że co innego wprost wynika z Umowy lub odmiennie zastrzeżono w niniejszych OWZ.

§13

1.Strony zobowiązują się nie ujawniać bez pisemnej zgody drugiej Strony Informacji Poufnych osobom trzecim.

2. Informacje Poufne” – oznaczają wszystkie informacje dotyczące Ekoenergetyki ujawnione (niezależnie od tego, czy przekazane zostały pisemnie, ustnie, czy jakimikolwiek innymi środkami, i niezależnie od tego, czy bezpośrednio czy pośrednio) przez Ekoenergetykę („Strona Ujawniająca”) drugiej Stronie („Strona Otrzymująca”), zarówno przed, jak i po dacie zawarcia Umowy i obejmują, lecz nie wyłącznie:

a) tajemnice handlowe, tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji) wynalazki, pomysły, analizy, procesy, rysunki, formuły, kody źródłowe, dane, programy, własność intelektualną, know-how, ulepszenia, odkrycia, prace rozwojowe, wzory oraz techniki;

b) informacje dotyczące programów badawczych, prac rozwojowych, nowych produktów, strategii handlowych, marketingu oraz sprzedaży, biznesplanów, budżetów, nieopublikowanych sprawozdań finansowych, licencji, cen i kosztów, marże oraz inne informacje finansowe, dostawców, klientów, współpracowników (obecnych i potencjalnych);

c) informacje dotyczące umiejętności oraz wynagrodzenia Pracowników Stron oraz ich podwykonawców;

d) informacje techniczne, informacje dotyczące oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego, oprogramowania, stosowane w działalności Strony jak i planowane przez Stronę procedury i metody;

e) wszelkie informacje biznesowe, techniczne (w tym hasła i inne środki identyfikacji użytkownika i bezpieczeństwa), oraz prawne (w tym istnienie niniejszej Umowy, jej treść oraz treść wszelkich umów, porozumień i dokumentów, które zostaną miedzy Stronami zawarte lub wymienione w ramach współpracy nad Projektem, jak i innych umów, które Strony mogą sobie przekazywać);

f) sposoby i metody działania, organizacji i funkcjonowania Stron, stosowane oraz planowane systemy bezpieczeństwa;

g) korespondencja pomiędzy Stronami (m. in. listy, fax, e-maile);

h) wszelkie inne informacje mające lub mogące mieć wartość handlową lub inną wartość w działalności, w której Strona Ujawniająca uczestniczy lub zamierza uczestniczyć, oraz wszelkie informacje których nieautoryzowane ujawnienie mogłoby być szkodliwe dla interesów Strony Ujawniającej;

i) inne informacje i dokumenty oznaczone klauzulą „poufne”, „zastrzeżone”, „tajne” lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one Stronie Otrzymującej powierzone.

3. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji poufnych ulega wyłączeniu, jeżeli:

a) obowiązujące przepisy prawa nakazują ujawnienie Informacji Poufnych, lecz wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami;

b) Informacje Poufne są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny, niż poprzez działanie lub zaniechanie jednej ze stron, jej przedstawicieli, pracowników lub osób za które odpowiada.

4. Obowiązek utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych wynosi 5 lat od dnia zawarcia Umowy.

§ 14

Niewyegzekwowane lub niewykonywanie jakichkolwiek postanowień wynikających z Umowy nie stanowi zrzeczenia się stosowania takich warunków lub innych warunków zawartych w Umowie.

§ 15

1.Wszelkie Umowy zawarte z wykorzystaniem OWZ podlegają prawu polskiemu.

2.Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia treści, wymagają dla swej skuteczności podpisanego przez obie strony Umowy aneksu w formie pisemnej.

3.Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Ekoenergetyki.

4.W przypadku nieważności jakichkolwiek postanowień Umowy ( niezależnie, czy wynikającej z nieważności postanowień niniejszego OWZ lub indywidualnie uzgodnionych), ich miejsce zajmują właściwe przepisy prawa, a pozostałe postanowienia zachowują ważność.

Ekoenergetyka-Polska S.A. пропонує допомогу громадянам України! 💙💛

Ми із занепокоєнням спостерігаємо за військовими подіями, які відбуваються в Україні. Захоплюємось нашими сусідами, їхньою героїчною боротьбою та рішучістю з агресором, але також переповнені страхом за мирне населення – переважно жінок, дітей та людей похилого віку, які шукають притулку в Польщі від жорстокої війни. Хочемо запропонувати реальну допомогу.

▶ Хто ми є?

Компанія Ekoenergetyka-Polska S.A. є одним із найбільших роботодавців у місті Зелена Гора в Любуському воєводстві з місцезнаходженням у Новому Кісєлінє. Є виробником зарядних станцій для електромобілів - ми проектуємо та виробляємо нові рішення для електронної мобільності. Протягом 12 років наша компанія розвивається з точки зору інфраструктури, технологій та організації. Щодня ми запрошуємо до співпраці багато спеціалістів із різних галузей. У цей кризовий момент ми хочемо запропонувати комплексну підтримку щонайменше 10 родинам з України.

▶ Ми пропонуємо:

👉 стабільну роботу, на основі трудового договору, що забезпечить безпеку Вашої родини

👉 безкоштовне проживання щонайменше на 6 місяців, необхідну допомогу, пов’язану з проживанням

👉 безкоштовний транспорт для переїзду

👉 безкоштовний догляд за дітьми віком від 3 до 6 років у садочку Ekolucky - в безпосередній близькості від компанії. Це наш приватний дитячий садок із сучасною інфраструктурою, яким керує кваліфікований персонал. www.ekolucky.pl

Ми допоможемо дітям та підліткам знайти місце в державній школі нашого міста.

👉 безкоштовну медичну, юридичну та психологічну допомогу

👉 … а також необхідне кваліфікаційне навчання, яке оплачує роботодавець або вивчення польської мови.

Допомога буде довгостроковою, щоб сім’ї відчували себе в безпеці та стабільності. 💙💛

Наша компанія постійно розвиває свою команду і запрошує до співпраці в кожному організаційному підрозділі в області - виробництва (електромонтаж, електроніка), проектування (механіки, автоматики), IT (програмісти, IT-адміністратори), фінансів, бухгалтерії і маркетингу.

👉 Якщо у Вас виникли запитання чи сумніви, зв'яжіться з нами:

Наш координатор відповість на всі Ваші запитання:

Іренеуш Яворницький, тел. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

Війна – це завжди трагедія для простих громадян.

Ми всією душею з Україною та її Героями!

#ЕкоенергетикаЗУкраїною

Ekoenergetyka-Polska oferuje pomoc dla Obywateli Ukrainy! 💙💛

Z niepokojem obserwujemy wydarzenia militarne mające miejsce na #Ukrainie. Pełni podziwu i szacunku dla Naszych Sąsiadów za ich bohaterską walkę i determinację z agresorem, ale także pełni obaw o ludność cywilną - głównie kobiety, dzieci i osoby starsze, które szukają w Polsce azylu przed okrucieństwem wojny, chcemy zaoferować realną pomoc.

▶ Kim jesteśmy?

Ekoenergetyka-Polska S.A. jest jednym z największym pracodawców w Zielonej Górze w województwie #lubuskim z siedzibą w Nowym Kisielinie. Jesteśmy producentem stacji ładowania do pojazdów elektrycznych - projektujemy oraz produkujemy nowe rozwiązania w obszarze e-mobility. Od 12 lat rozwijamy się infrastrukturalnie, technologicznie i organizacyjnie. Na co dzień zapraszamy do współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. W tym kryzysowym momencie chcemy zaoferować 👉kompleksowe wsparcie dla minimum 10 rodzin z Ukrainy.👈

▶ Oferujemy:

👉 stabilną pracę, na umowie o pracę, która zapewni bezpieczeństwo Twojej rodzinie

👉 darmowe lokum na minimum 6 miesięcy, niezbędną pomoc z związaną z zakwaterowaniem

👉 bezpłatny transport umożliwiający przeprowadzkę

👉 darmową opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w nowoczesnym żłobku i przedszkolu Ekolucky – w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Jest to nasze prywatne przedszkole z nowoczesną infrastrukturą prowadzone przez wykwalifikowany personel. www.ekolucky.pl

Dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym pomożemy znaleźć miejsce w szkole państwowej w naszym mieście.

👉 nieodpłatną opiekę medyczną, prawną i psychologiczną 

👉 …a także niezbędne szkolenia kwalifikacyjne opłacane przez pracodawcę czy naukę języka polskiego.

Pomoc będzie długofalowa, tak by rodziny mogły poczuć się bezpiecznie i stabilnie. 💙💛

Nasza firma stale rozwija swoje zespoły i zaprasza do współpracy w każdym pionie organizacyjnym w obszarze - #produkcji (elektromontaż, elektronika), #projektowania (konstruktorzy mechanicy, automatycy), #IT (programiści, administratorzy IT), #finansów, #księgowości czy #marketingu.

👉 Jeżeli masz pytania, wątpliwości skontaktuj się z nami:

📲💻 Nasz koordynator odpowie na każde pytanie:

Ireneusz Jawornicki, tel. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

Wojna jest zawsze tragedią zwykłych obywateli.

Jesteśmy całym sercem z Ukrainą i jej Bohaterami!

#standWithUkraine

Ekoenergetyka offers help for Ukrainian citizens! 💙💛

We observe with great concern the horrific events in Ukraine. We're hoping that the war taking place there will be brought to a quick end. We are full of admiration and respect for the resolve of the citizens of Ukraine, but we are also full of fear for the unarmed civilians - mainly women, children and the elderly, who seek asylum in Poland from the cruelty of the war. We want to offer them real help.

▶ Who are we?

Ekoenergetyka-Polska S.A. is one of the largest employers in Zielona Góra in the lubuskie voivodship with headquarter in Nowy Kisielin. We are a manufacturer of charging stations for electric vehicles - we design and produce new e-mobility solutions. We have been developing in every possible way for 12 years. Every day we invite many specialists from various fields to cooperate with us.
At this crisis moment, we want to offer comprehensive support to at least 10 families from Ukraine.

▶ What we offer:

👉 stable work, based on a contract of employment that will ensure the safety of your family

👉 free accommodation for a minimum period of 6 months, necessary assistance related to accommodation

👉 free transport for moving

👉 free care for children in age from 3 to 6 years, in a modern Ekolucky nursery and kindergarten - near to the company. It is our private kindergarten with modern infrastructure, run by qualified personnel.

👉 We will help children and teenagers find a place in a state school in our city.

👉 free medical, legal and psychological care

👉 ...as well as the necessary qualification training or Polish language classes paid by the employer.

The help will be long-term so that families can feel safe and stable. 💙💛

Our company is constantly growing and invites you to join its structures in the following areas - production (electrical installation, electronics), design (mechanics, automation engineers), IT (programmers, IT administrators), finance, accounting or marketing.

👉 If you have any questions or doubts, please  do not hesitate to contact us - our coordinator will answer every question:

Ireneusz Jawornicki, tel. +48 506 906 479

pomoc.dla.Ukrainy@ekoenergetyka.com.pl

War is always a tragedy for all citizens.

We are with all our heart with Ukraine and the Heroes of this country!

#standWithUkraine